Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ PHU GALXY SEWERYN SARNA

Administratorem danych osobowych jest PHU GALXY SEWERYN SARNA z siedzibą w Rumi, ul Grunwaldzka 14, NIP 839-26-17-170

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę biuro@lorenzocoletti.pl

Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest:

  1. w siedzibie,
  2. telefonicznie pod nr 796 222 220
  3. listownie - na adres Klinika Urody Lorenzo Coletti Rumia, ul. Grunwaldzka 14, 84-230 Rumia

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

PHU GALAXY SEWERYN SARNA będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

  1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
  2. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Kliniki Urody Lorenzo Coletti

Okres przechowywania danych

Klinika Urody Lorenzo Coletti będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Kliniki Urody Lorenzo Coletti, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Kliniką Urody Lorenzo Coletti podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług wymagających wiedzy na temat stanu zdrowia klienta i ewentualnych przeciwskazań do wykonania zabiegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie wyże opisanych usług.